1. Sứ mạng
Cung cấp cho người học, cộng đồng xã hội dịch vụ đào tạo, nghiên cứu có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Tầm nhìn
Xây dựng và phát triển TIC trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao, uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tiến hành đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế. Đến năm 2035 trở thành một trong những trường có chất lượng hàng đầu khu vực ASEAN.

3. Hệ thống giá trị cốt lõi

Chất lượng, chuyên nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm, hội nhập

4. Triết lý đào tạo

Thực học – Thực nghiệp – Chủ động hội nhập