TT Ngành, nghề Đối tượng Đơn vị đào tạo
1 Luật Kinh tế Tốt nghiệp Đại học  

Liên kết

 

2 Công nghệ kỹ thuật hóa học
3 Quản lý đất đai
4 Công nghệ kỹ thuật Điện
5 Điều khiển và tự động hóa
6 Quản lý Tài nguyên môi trường
7 Khoa học môi trường
8 Trắc địa
9 Quản trị nhà trường

Nơi mua hồ sơ và đăng ký:

Xét tuyển cao đẳng 2018