Nếu mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, thì tuổi trẻ là lứa tuổi đáng sống nhất của cuộc đời mỗi người. Vì lẽ đó mà Bác Hồ đã dùng mùa xuân để ẩn ý cho sự cháy bỏng mãnh liệt của tuổi trẻ. Trong bức thư gửi học sinh năm 1946, Bác viết: Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tuổi trẻ là tuổi của hoài bão, là tuổi với bao ước mơ và khát vọng cống hiến sức mình, tích cực tiếp thu những tri thức của nhân loại, lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội.

SV Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tham gia chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2022

             Có thể khẳng định, con đường quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã phân tích một cách sâu sắc bối cảnh thực tiễn Việt Nam và vị trí, vai trò thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Vậy, sinh viên là thế hệ trẻ, là chủ nhân của đất nước, sinh viên cần làm gì, làm như thế nào để khẳng định và đóng góp sức mình vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

            Thứ nhất, sinh viên cần kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đúng như Tổng Bí thư từng khẳng định: “Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội”. Do đó, mỗi sinh viên cần phải hướng đến những điều tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, hiểu được tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng cũng như những khó khăn, thách thức của đất nước trong thời kỳ quá độ để luôn vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

           Thứ hai, mỗi sinh viên cần tỉnh táo trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới những hình thức khác nhau, trên những diễn đàn khác nhau, nhất là internet và mạng xã hội. Khi thấy những thông tin trên mạng xã hội, cần tỉnh táo nhận diện nguồn tin, tránh bình luận, chia sẻ tùy tiện; điều này vô tình tuyên truyền cho các luận điệu sai trái. Bên cạnh đó, mỗi sinh viên cũng cần biết sử dụng thế mạnh của internet, mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tốt về tính ưu việc của chủ nghĩa xã hội, sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

      HSSV nhà trường tham gia chương trình phát động “Văn hóa đọc trong CBVC và HSSV”

             Thứ ba, Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”. Để thực hiện được mục tiêu đó, sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước phải không ngừng học tập, sáng tạo, tiếp thu các công nghệ mới để trang bị một nền tảng tốt, giàu kiến thức, vững kỹ năng để tiếp nối các thế hệ cha anh trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

                         Sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trong Lễ tuyên dương sinh viên                         tiêu biểu xuất sắc của Bộ LĐ-TB-XH

               Thứ tư, mỗi sinh viên tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc để góp phần “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”. Trong tác phẩm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến Đại hội XIII của Đảng cũng đặt ra 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược, trong đó văn hóa vẫn được xem là nền tảng tinh thần của xã hội. Đây sẽ là một động lực quan trọng để phát huy giá trị, truyền thống của dân tộc, phát huy giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Việt Nam nói riêng để đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Ở vị trí là những người con được kế thừa nền hòa bình, độc lập dân tộc, được thụ hưởng những sản phẩm của quá trình phát triển đất nước, mỗi sinh viên phải luôn tỉnh táo, kiên quyết chống lại và bài trừ những hành vi suy thoái đạo đức, văn hóa, dũng cảm lên án các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các bạn sinh viên phải tự rèn luyện, nâng cao đón nhận các sản phẩm nước ngoài một cách có chọn lọc, tránh lối sống sính ngoại, chê bai các mặt hàng nội địa, tránh thực trạng mù quáng trước văn hóa nước ngoài, phải để bản thân “hòa nhập chứ không hòa tan”.

               Thứ năm, Không ngừng phát huy cao độ ý thức học tập và rèn luyện, xem quá trình được học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để hoàn thiện bản thân và xác định mục tiêu để cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi sinh viên cần xây dựng thái độ chủ động, tích cực tham gia học tập lý luận chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm”.

                    Là một bộ phận của sinh viên Việt Nam, sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung cũng đang phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, rèn đức luyện tài, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức, ra sức cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tích cực trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa để tránh bị tác động bởi các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phấn đấu theo mẫu hình thanh niên Việt Nam: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tiên phong trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, góp sức mình vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lễ tốt nghiệp của HSSV trường Cao đẳng Công Thương miền Trung năm 2022

              Bác đã từng nói: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân”, sinh viên là những người chủ tương lai của đất nước, do đó, cần ra sức rèn đức luyện tài, cố gắng phấn đấu và học tập, tu dưỡng đạo đức, tiên phong trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Chúng ta tin rằng với lòng nhiệt huyết cùng với ý chí, khát vọng cống hiến cho đời, sinh viên Nhà trường sẽ chung tay góp sức để xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc./.

                                                                                            Nguyễn Thị Linh – Trung tâm TS&QHDN