25 06, 2021

Thông tư của Bộ GD-ĐT Quy định về chuẩn Chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

2021-06-25T07:53:48+07:00Tháng Sáu 25th, 2021|LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH|

thong-tu-17-2021-tt-bgddt-chuan-chuong-trinh-dao-tao-giao-duc-dai-hocThông tư của Bộ GD-ĐT Quy định về chuẩn [...]

Go to Top